3/5/16

Πάπια - Duck

Πάπια είναι η κοινή ονομασία που έχουν πτηνά της οικογένειας των Νησσιδών (Anatidae), που ανήκουν στην τάξη των Χηνόμορφων. Αποτελούν υδρόβια κυρίως πτηνά, μικρότερα ως επί το πλείστον σε σύγκριση με τα συγγενικά τους πουλιά, τους κύκνους και τις χήνες. Υπάρχουν περίπου 75 είδη πάπιας, τα οποία ζουν σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Η ήμερη πάπια κατάγεται από την αγριόπαπια, η οποία είναι υδρόβιο και αποδημητικό πουλί. Η οικόσιτη πάπια διατήρησε τις συνήθειες και τα χαρακτηριστικά της αγριόπαπιας. Έτσι, μένει στα λιμναία ύδατα και σε ρυάκια για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ζώο παμφάγο.

2016 Tadorna tadorna
 (Βαρβάρα) Netherland
1957 Mallard (Πρασινοκέφαλη πάπια)
 CCCP
1982 Eulabeia indica
 (χήνα) CCCP
1996 Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη πάπια)
 Ireland
1989 Anas platyrhynchos
(Πρασινοκέφαλη πάπια)
 ISRAEL
1989 Anas crecca (Κιρκίρι) CCCP
1989 Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
CCCP
1989 Anas crecca
(Κιρκίρι) ISRAEL1992 Tadorna tadorna
 (Βαρβάρα)
SWEDEN
1992 Tadorna tadorna
(Βαρβάρα)
 Latvia

1989 Anas querquedula
(Σαρσέλα) ISRAEL
2009 Rufibrenta ruficollis (Κοκκινόχηνα) Uzbekistan


1993 LE HARLE HUPPÉ
Mergus serrator FRANCE
1993 LE TADORNE DE BELON
 Βαρβάρα FRANCE
1993 LE FULIGULE NYROCA
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
FRANCE


1996 Anas penelope (Σφυριχτάρι) Ireland
1996 Anas crecca (Κιρκίρι) Ireland
1993 LE HARLE PIETTE
Mergus albellus FRANCE

1997 Anas crecca (Κιρκίρι) Iceland
2007 duck USA

1998 Moorente Aythya nyroca
(Βαλτόπαπια) GERMANY2008 Netta rufina Czech Republic
2009 Anser erythropus (ΝΑΝΟΧΗΝΑ)
Uzbekistan


2009 PETREL French Southern and Antarctic Territories


2012 Aix sponsa (Δενδρόπαπια) MONGOLIA


2012 Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
 Azerbaijan
2013 Ducklings SWEDEN
2013 Clangula hyemalis LATVIA2014 Anas crecca (Κιρκίρι)
ROMANIA
2014 Aythya fuligula
 (Μαυροκέφαλη πάπια)
 ROMANIA
2014 Wild Ducks- Northern Shoveller
ROMANIA
2015 Northern Shoveler
 (Spatula clypeata) BELGIUM2015 Goose MALAYSIA
2014 Duck TANZANIA

2014 Okavango Delta National Heritage Site Botswana
2015 Ruddy Shelduck
 (Καστανόπαπια) ROMANIA
2016 Charadrius hiaticula
(Αμμοσφυριχτής)
 Netherland

2016 Somateria mollissima (Πουπουλόπαπια) Netherland
2018 Jr. Duck USA

1995 Red-breasted Mergansers USA
2015 Jr. Duck USA