13/5/14

Μουσικά όργανα με πλήκτρα - Keys musical instruments

2010 Orgue François Caras
Εκκλησιαστικό όργανο
FRANCE
Πληκτροφόρο θεωρείται κάθε μουσικό όργανο που χρησιμοποιεί μουσικό πληκτρολόγιο, με το πιάνο να είναι το πιο γνωστό. Άλλα πληκτροφόρα περιλαμβάνουν διάφορους τύπους οργάνων, καθώς επίσης διάφορα μηχανικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά μουσικά όργανα.
1975 Musical Instruments
Λατέρνα
ΕΛΛΑΣ1956 Wolfgang Amadeus Mozart
 GERMANY
1969 Medzang xylophone Gabon
1964 piano keys and neck
of violin Romania1975 Musical Instruments
ΕΛΛΑΣ
1976 Hand Piano Botswana
1973 old musical instruments
GERMANY2003  piano Austria
2011 Musical Instruments
xylophone SOUTH AFRICA2014 Acordeon Dominican Republic
2014 HENRIQUEZ
Dominican Republic
2014 Dominican Republic
1986 Franz Liszt piano Hungary
1971 Agustνn Lara MEXICO